ලොවක් මවිත කළ, රටක් ඒකළු කළ, දැයක් පුබුදු කළ පුතුන් රැසකට තෝතැන්නක් වූ කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය 2021 ජනවාරි මස 11වන දින සිය 71 වන සංවත්සරය අභිමානයෙන් සමරයි. Print

ලොවක් මවිත කළ, රටක් ඒකළු කළ, දැයක් පුබුදු කළ පුතුන් රැසකට තෝතැන්නක් වූ කොළඹ තර්ස්ටන් විද්යාලය 2021 ජනවාරි මස 11වන දින සිය 71 වන සංවත්සරය අභිමානයෙන් සමරයි.